28 - 29.06.2024
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI, WARSZAWA

RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH WIDZÓW

Szanowni Państwo, 

w związku z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami ochrony danych osobowych, wprowadzonymi w ramach Good Taste Production sp. z o.o. Pełną treść RODO znajdą Państwo tutaj.  

 

Administratorem danych osobowych jest Good Taste Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-178), ul. Dziewińska 59, REGON: 302692642, NIP: 7792421062, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504906, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł („Administrator”). 

 

Administrator pozyskuje oraz przetwarza Państwa dane osobowe w celu kompleksowej organizacji oraz obsługi wydarzeń, w tym w zakresie procesu rezerwacji i sprzedaży biletów, zawierania i wykonywania umów na potrzeby wydarzeń Administratora oraz wykonania obowiązków z tym związanych.  

 

Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: 

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

 

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale konieczne dla wykonania przez Administratora zadań związanych z celem przetwarzania danych. 

 

Administrator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, księgowe, administracyjne, prawne oraz podmiotom zajmującym się organizacją przedsięwzięć artystycznych. Administrator wymaga od takich podmiotów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego są przetwarzane (organizacja wydarzeń, sprzedaż biletów, obsługa uczestników, organizacja innego przedsięwzięcia artystycznego), po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu, dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO.  

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo żądania:

  1. dostępu do treści swoich danych, w granicach art. 15 RODO;
  2. ich sprostowania, w granicach art. 16 RODO;
  3. ich usunięcia, w granicach art. 17 RODO;
  4. ograniczenia ich przetwarzania, w granicach art. 18 RODO;
  5. przenoszenia danych, w granicach art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się w szczególności poprzez nadesłanie żądań za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: bilety@goodtaste.pl, lub poprzez nadesłanie żądania pocztą na adres Administratora: Good Taste Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dziewińska 59, 60-178 Poznań. 

 

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony danych osobowych u Administratora, uprzejmie prosimy o kontakt. 

 

Zespół Good Taste Production spółki z ograniczoną odpowiedzialnością